1) Dom Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej w Lublinie jest najstarszą placówką pomocy społecznej w Lublinie, przeznaczoną dla 40 kobiet w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.

2) Warunki bytowe obejmują:

  • zamieszkanie w 2-3 osobowych pokojach (pokoje 3-osobowe w przypadku osób leżących),
  • dostęp do gabinetu zabiegowego, świetlicy, biblioteki, pomieszczeń terapii i fizjoterapii oraz kaplicy, w której odprawiana jest msza święta,
  • posiłki wydawane w jadalni, bądź w razie konieczności, w pokoju mieszkanki,
  • ulokowanie osób leżących na oddziale, na którym znajduje się gabinet zabiegowy oraz toalety przystosowane do kąpieli osób niepełnosprawnych,
  • całodobowe wyżywienie zapewnione przez działającą w Domu kuchnię i świadczenie usług opiekuńczych.

3) Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne obejmują w szczególności sprawowanie nad mieszkankami Domu stałej, profesjonalnej opieki rozumianej jako zaspokajanie potrzeb
bio-psycho-społecznych, poprzez zapewnienie opieki personelu medycznego, wsparcie mieszkanek w uzyskaniu opieki medycznej podstawowej i specjalistycznej, wykonywanie czynności opiekuńczych, zabiegów pielęgnacyjnych, wspieranie, motywowanie, aktywizowanie
i pomaganie mieszkankom w załatwianiu spraw związanych z życiem codziennym, zgłaszanie się na wezwanie mieszkanek w celu rozpoznania ich sytuacji zdrowotnej oraz ewentualnych potrzeb. Usługi realizowane są przez zespół wykwalifikowanych opiekunek i pielęgniarek.
W Domu odbywają się cotygodniowe wizyty lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Mieszkanki objęte są także opieką lekarza psychiatry oraz neurologa i reumatologa. Dom podejmuje starania o jak najszybsze zapisanie mieszkanek do lekarzy specjalistów, zapewniając przy tym transport przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Mieszkanki objęte są ponadto opieką fizjoterapeutów w ramach tzw. rehabilitacji domowej.

4) Usługi wspomagające obejmują w szczególności opiekę duszpasterską, zajęcia relaksacyjno
– wyciszające z elementami muzykoterapii, zajęcia integracyjne, gry i zabawy stolikowe, zajęcia z wykorzystaniem elementów biblioterapii, ćwiczenia motoryki małej, treningi czynności codziennych dla osób dementywnych, rozmowy indywidualne, zajęcia usprawniające funkcje poznawcze, gimnastykę poranną i rehabilitację ogólnousprawniającą. W skład Zespołu Usług wspomagających wchodzą pracownik socjalny, terapeuci, psycholog, fizjoterapeuci i duchowny. W ramach usług wspomagających Dom organizuje imprezy i uroczystości okolicznościowe. Nawiązano również współpracę z organizacjami pozarządowymi świadczącymi m.in. usługi wolontarystyczne, zajęcia relaksacyjne i aktywizujące oraz wydarzenia okolicznościowe dla mieszkanek. Współpracujemy z kadrą pedagogiczna oraz młodzieżą i dziećmi przedszkolnymi.

5) Od 2019 r. w Domu mieści się siedziba Klubu Seniora prowadzonego uprzednio w ramach projektu LubInclusiondziałania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, a obecnie ze środków Gminy Lublin. Członkami Klubu mogą być seniorzy mieszkańcy Lublina. Oferta Klubu obejmuje trzygodzinne spotkania seniorów organizowane 2 razy w tygodniu poświęcone zajęciom kulinarnym, leczeniu ruchem, grom stolikowym, planszowym i towarzyskim, zajęciom plastycznym, manualnym, rozwijaniu relacji interpersonalnych. Ponadto Dom uczestniczy w projektach realizowanych przy udziale środków unijnych. Umożliwiło to uzyskanie dofinansowania do zakupu środków ochrony osobistej, sprzętu i urządzeń wykorzystywanych do opieki, pielęgnacji i rehabilitacji mieszkanek.